Các phòng ban

Bán hàng và Marketing

Bán hàng và Marketing

Tìm hiểu thị trường, xây dựng chiến lược, gây dựng lòng tin với khách hàng và đạt được mục tiêu

Tài chính và Kế toán

Tài chính và Kế toán

Cố vấn kinh doanh, đảm bảo sức mạnh tài chính cho sự phát triển bền vững của công ty

Kế hoạch

Kế hoạch

Làm việc vì tầm nhìn của công ty, biến mục tiêu trở thành hiện thực

Quản lý chuỗi cung ứng

Quản lý chuỗi cung ứng

Hệ thống quản lý chuỗi cung ứng hiệu quả giúp giảm chi phí, lãng phí, thời gian trong chu trình sản xuất

Mua hàng

Mua hàng

Tin cậy - Minh bạch - Tiết kiệm

Pháp chế

Pháp chế

Kinh doanh liêm chính, công bằng và thượng tôn pháp luật

Công nghệ và Kỹ thuật

Công nghệ và Kỹ thuật

Tăng cường khả năng cạnh tranh sản phẩm và hệ thống quản lý đểvận hành xuất sắc”

Kiểm soát chất lượng

Kiểm soát chất lượng

Đảm bảo chất lượng sản phẩm, gây dựng niềm tin với khách hàng thông qua hệ thống kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt