Hac way
Ưu tiên
Ưu tiên
An toàn = Bảo vệ cuộc sống của bạn
Chất lượng = Bảo vệ thu nhập của bạn
Môi trường = Bảo vệ đất nước của bạn
Tầm nhìn
Tầm nhìn
Trở thành nhà cung cấp vỏ lon nhôm hàng đầu, đáng tự hào và đáng tin cậy tại Việt Nam
Sứ mệnh
Sứ mệnh
Phát triển nhân sự có khả năng kinh doanh quốc tế xuất sắc trên cơ sở kết hợp có chọn lọc phong cách “Việt Nam + Nhật Bản + Quốc tế = Hòa trộn các điểm tốt”
Giá trị
Giá trị
Phát triển nhân viên & công ty và Trải nghiệm khách hàng
Phong cách
Phong cách
14 phong cách làm việc
Chi tiết
Phong cách
01
TÔN TRỌNG
Tôn trọng mỗi cá nhân.
02
TRUNG THỰC
KHÔNG tô vẽ, KHÔNG gian lận, KHÔNG dối trá.
03
TÍNH LÀM CHỦ
Suy nghĩ và hành động để giải quyết vấn đề trên cơ sở suy nghĩ vấn đề đó là của mình.
04
HƯỚNG ĐẾN MỤC TIÊU
Tập trung vào kết quả, đặt các mục tiêu thử thách và cố gắng để đạt được mục tiêu đó.
05
LÀM VIỆC TRÊN CƠ SỞ TỐI ƯU HÓA TỔNG THỂ
Làm việc với suy nghĩ tối ưu hóa tổng thể trên cơ sở lợi ích của cả công ty, không chỉ riêng lợi ích của bộ phận hoặc phòng ban mình.
06
NHANH CHÓNG VÀ CÓ SỰ CHUẨN BỊ
Đánh giá tình huống để hành động kịp thời hoặc thực hiện các bước chuẩn bị cần thiết tùy từng trường hợp cụ thể.
07
TRỰC QUAN HÓA
Sử dụng biểu tượng, hình ảnh, màu sắc,… giúp mọi người dễ nhận biết, hiểu, đọc, nhớ, giải quyết vấn đề, thực hiện công việc, quy trình làm việc.
08
ĐẶT MÌNH VÀO HOÀN CẢNH NGƯỜI KHÁC
Xem xét tình huống, vấn đề, hiện tượng không chỉ dựa trên quan điểm của bản thân mà còn dựa trên quan điểm của người khác.
09
SUY NGHĨ VỀ MỤC ĐÍCH VÀ CHỨC NĂNG
Suy nghĩ tại sao chúng ta làm điều đó, chúng ta muốn làm gì và thiết lập chức năng để đạt được mục đích.
10
LÀM NHỮNG GÌ CHÚNG TA ĐÃ QUYẾT ĐỊNH 100%, KHÔNG QUYẾT ĐỊNH NHỮNG GÌ KHÔNG THỂ LÀM, CẢI THIỆN NHỮNG GÌ KHÔNG THỂ LÀM
11
THÔNG TIN-HỌC HỎI-CẢI TIẾN
Chắt lọc điểm tốt từ các thông tin đã thu thập để cải tiến công việc.
12
QUẢN TRỊ VÀ HỆ THỐNG
Quản trị là việc tạo ra các quy định và làm cho mọi người phải tuân theo quy định đó. Hệ thống nhằm giúp giảm tải
công việc lặp lại, lỗi và các lãng phí phát sinh từ các nguyên nhân trên.
13
QUAN SÁT, SUY NGHĨ, LẬP KẾ HOẠCH, THỰC HIỆN VÀ KIỂM TRA
Quan sát thực tế để hiểu hiện trạng, đối tượng. Suy nghĩ về mục đích công việc. Lập kế hoach thực hiện. Thực hiện và quản lý tiến độ. Kiểm tra kết quả, đầu ra.
14
SUY NGHĨ VỀ LỢI NHUẬN BẰNG GIÁ BÁN HỢP LÝ, SẢN LƯỢNG CAO HƠN VÀ CHI PHÍ THẤP NHẤT