Chính sách môi trường

15:30 - 23/03/2020

Tầm nhìn, Sứ mệnh, Giá trị
Chính sách Chất lượng - An toàn thực phẩm
Ưu tiên hàng đầu


Chính sách môi trường

Chúng tôi hiểu rằng môi trường lành mạnh của trái đất là chủ đề quan trọng nhất đối với toàn nhân loại liên quan với sự thịnh vượng của con em chúng ta, toàn bộ nhân viên tập trung trí tuệ, công nghệ và hành động để duy trì môi trường qua các hoạt động của công ty trên mọi phương diện.
Ban lãnh đạo cam kết tuân thủ quy định về môi trường và cải tiến liên tục hệ thống quản lý môi trường nhằm tiết kiệm nguồn tài nguyên, giảm thiểu tác động đến môi trường, chung tay góp sức bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp.