Ban lãnh đạo

Hội đồng quản trị

Chủ tịch

Yasushi Tashiro

Thành viên

Hidetaka Makabe

Thành viên

Junichi Shiroo

Thành viên

Morimasa Kodama

Thành viên

Trương Văn Hòa

Thành viên

Phạm Minh Viễn

 

Ban giám đốc

Tổng giám đôc

Hidetaka Makabe

Thành viên

Junichi Shiroo

Thành viên

Trương Văn Hòa

Thành viên

Phạm Minh Viễn

Thành viên

Morimasa Kodama

Thành viên

Nguyễn Thị Bảo Khanh

Thành viên

Shinya Ishibashi

Thành viên

Kotaro Goto

Thành viên

Nguyễn Trịnh Tuấn

Thành viên

Nguyễn Thị Huyền Trang

Thành viên

Phan Mạnh Cường

 

Ban kiểm soát

Toàn thời gian

Phạm Tú Quyên

Bán thời gian

Koji Yasuda

Bán thời gian

Lê Vân Chi