Thành lập công ty
Thành lập công ty
Đầu tư dây chuyền sản xuất thân lon thứ 2
Đầu tư dây chuyền sản xuất thân lon thứ 2
Chuyển giao sang Tập đoàn Showa Aluminum Can

Chuyển giao sang Tập đoàn Showa Aluminum Can

Đổi tên thành công ty Cổ phần Hanacans

Đầu tư dây chuyền sản xuất nắp lon
Đầu tư dây chuyền sản xuất nắp lon
Thành lập nhà máy Quảng Nam
Thành lập nhà máy Quảng Nam
Nhà máy Quảng Nam chính thức đi vào hoạt động
Nhà máy Quảng Nam chính thức đi vào hoạt động
Thành lập nhà máy Bà Rịa-Vũng Tàu
Thành lập nhà máy Bà Rịa-Vũng Tàu
Nhà máy Bà Rịa-Vũng Tàu chính thức đi vào hoạt động
Nhà máy Bà Rịa-Vũng Tàu chính thức đi vào hoạt động