Ưu tiên hàng đầu

16:39 - 30/03/2020

Tầm nhìn, Sứ mệnh, Giá trị
Chính sách Chất lượng - An toàn thực phẩm
Chính sách môi trường

Ưu tiên hàng đầu

 

An toàn” = Bảo vệ cuộc sống của bạn
Chất lượng” = Bảo vệ thu nhập của bạn
Môi trường” = Bảo vệ đất nước của bạn