Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành công ty Cổ phần Hanacans

Ngày 22/03/2022, Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Hanacans tại cuộc họp thường niên đã quyết định bổ nhiệm và miễn nhiệm thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát như sau:

1. Bổ nhiệm và miễn nhiệm tư cách thành viên của Hội Đồng Quản trị kể từ ngày 26 tháng 3 năm 2022

Ông Trương Văn Hòa

Miễn nhiệm Thành viên Hội Đồng Quản Trị

Ông Phạm Minh Viễn

Miễn nhiệm Thành viên Hội Đồng Quản Trị

Ông Yamada Kengo

Miễn nhiệm Thành viên Hội Đồng Quản Trị

Ông Ishibashi Shinya

Bổ nhiệm Thành viên Hội Đồng Quản Trị

Bà Nguyễn Thị Bảo Khanh

Bổ nhiệm Thành viên Hội Đồng Quản Trị

 

2. Bổ nhiệm và miễn nhiệm tư cách thành viên của Ban Kiểm Soát kể từ ngày 26 tháng 3 năm 2022

Bà Lê Vân Chi

Miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm Soát

Kiêm nhiệm

Ông Shiroo Junichi

Miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm Soát

Kiêm nhiệm

Ông Trương Văn Hòa

Bổ nhiệm Thành viên Ban Kiểm Soát

Chuyên trách

Ông Yamada Kengo

Bổ nhiệm Thành viên Ban Kiểm Soát

Kiêm nhiệm

 

Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành của Công ty cổ phần Hanacans kể từ ngày 26 tháng 3 năm 2022 sẽ như sau:

Hội Đồng Quản Trị

Ông Tashiro Yasushi

Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

Chủ tịch Showa Aluminum Can Corp

Ông Makabe Hidetaka

Thành viên Hội Đồng Quản Trị

Chủ tịch

Ông Ishibashi Shinya

Thành viên Hội Đồng Quản Trị

Đại diện Nhà máy Vũng Tàu

Bà Nguyễn Thị Bảo Khanh

Thành viên Hội Đồng Quản Trị

Đại diện Bộ phận Hành chính

 

Ban Kiểm Soát

Ông Trương Văn Hòa

Thành viên Ban Kiểm Soát

Chuyên trách

Bà Nguyễn Thị Nga

Thành viên Ban Kiểm Soát

Chuyên trách

Ông Yamada Kengo

Thành viên Ban Kiểm Soát

Kiêm nhiêm

 

Ban Điều Hành

Ông Makabe Hidetaka

Chủ tịch Ban Điều Hành

Chủ tịch

Ông Ishibashi Shinya

Thành viên Ban Điều Hành

Đại diện Nhà máy Vũng Tàu

Bà Nguyễn Thị Bảo Khanh

Thành viên Ban Điều Hành

Đại diện Bộ phận Hành Chính

Ông Trương Văn Hòa

Thành viên Ban Điều Hành

Đại diện Bộ phận Bán Hàng và Marketing

Ông Phạm Minh Viễn

Thành viên Ban Điều Hành

Đại diện Nhà máy Bắc Ninh

Ông Goto Kotaro

Thành viên Ban Điều Hành

Đại diện Bộ phận Tài Chính Kế Toán

Bà Nguyễn Thị Huyền Trang

Thành viên Ban Điều Hành

Đại diện Bộ phận Cung Ứng

Ông Phan Mạnh Cường

Thành viên Ban Điều Hành

Đại diện Bộ phận Sản Xuất Nhà máy Bắc Ninh

Ông Nguyễn Trịnh Tuấn

Thành viên Ban Điều Hành

Đại diện Nhà máy Quảng Nam

Ông Nguyễn Đình Hiền

Thành viên Ban Điều Hành

Đại diện Bộ phận Chất Lượng