Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành công ty Cổ phần Hanacans

 

Ngày 22/7/2022, Đại hội cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Hanacans tại cuộc họp đã quyết định bổ nhiệm và miễn nhiệm thành viên Hội Đồng Quản Trị như sau:

Ông Tashiro Yasushi Miễn nhiệm Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị
Ông Nakatsuka Teruaki Bổ nhiệm Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

 

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Hanacans kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2022 sẽ như sau:

Ông Nakatsuka Teruaki Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Chủ tịch Altermira Co.,Ltd
Ông Makabe Hidetaka Thành viên Hội Đồng Quản Trị Chủ tịch
Ông Ishibashi Shinya Thành viên Hội Đồng Quản Trị Đại diện Nhà máy Vũng Tàu
Bà Nguyễn Thị Bảo Khanh Thành viên Hội Đồng Quản Trị Đại diện Bộ phận Hành chính

 

Ban Điều Hành của Công ty Cổ phần Hanacans kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2023 sẽ như sau:

Ông Makabe Hidetaka Chủ tịch Ban Điều Hành Chủ tịch Công ty Cổ phần Hanacans
Ông Ishibashi Shinya Thành viên Ban Điều Hành Đại diện Nhà máy Vũng Tàu
Bà Nguyễn Thị Bảo Khanh Thành viên Ban Điều Hành Đại diện Bộ phận Hành chính
Ông Phạm Minh Viễn Thành viên Ban Điều Hành Đại diện Nhà máy Bắc Ninh
Ông Goto Kotaro Thành viên Ban Điều Hành Đại diện Bộ phận Tài chính kế toán
Bà Nguyễn Thị Huyền Trang Thành viên Ban Điều Hành Đại diện Bộ phận SCM
Ông Nguyễn Trịnh Tuấn Thành viên Ban Điều Hành Đại diện Nhà máy Quảng Nam
Ông Nguyễn Đình Hiền Thành viên Ban Điều Hành Đại diện Bộ phận Chất lượng
Bà Nguyễn Thị Hường Thành viên Ban Điều Hành Đại diện Bộ phận Sales & Marketing