Thay đổi thành viên Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty Cổ phần Hanacans

 

Ngày 29/3/2024, Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Hanacans đã quyết định bổ nhiệm và miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát như sau:

 Ông Trương Văn Hòa  Miễn nhiệm vị trí thành viên Ban kiểm soát
 Bà Nguyễn Thị Lương  Bổ nhiệm vị trí thành viên Ban kiểm soát

 

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành của Công ty Cổ phần Hanacans kể từ ngày 29/3/2024 sẽ như sau:

 Hội đồng quản trị

 Ông Nakatsuka Teruaki  Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị  Chủ tịch Altermira Co.,Ltd
 Ông Makabe Hidetaka  Thành viên Hội Đồng Quản Trị  Chủ tịch Công ty Cổ phần Hanacans
 Ông Ishibashi Shinya  Thành viên Hội Đồng Quản Trị  Đại diện Nhà máy Vũng Tàu
 Bà Nguyễn Thị Bảo Khanh  Thành viên Hội Đồng Quản Trị  Đại diện Bộ phận Hành chính

 

Ban kiểm soát

 Bà Nguyễn Thị Nga   Thành viên Ban kiểm soát  Chuyên trách
 Ông Nguyễn Thị Lương  Thành viên Ban kiểm soát  Chuyên trách
 Ông Yamada Kengo  Thành viên Ban kiểm soát  Kiêm nhiệm

 

Ban điều Hành

 Ông Makabe Hidetaka  Chủ tịch Ban Điều Hành  Chủ tịch Công ty Cổ phần Hanacans
 Ông Ishibashi Shinya  Thành viên Ban Điều Hành  Đại diện Nhà máy Vũng Tàu
 Bà Nguyễn Thị Bảo Khanh  Thành viên Ban Điều Hành  Đại diện Bộ phận Hành chính
 Ông Phạm Minh Viễn  Thành viên Ban Điều Hành  Đại diện Nhà máy Bắc Ninh
 Bà Nguyễn Thị Huyền Trang  Thành viên Ban Điều Hành  Đại diện Bộ phận Quản lý chuỗi cung ứng
 Ông Nguyễn Trịnh Tuấn  Thành viên Ban Điều Hành  Đại diện Nhà máy Quảng Nam
 Ông Nguyễn Đình Hiền  Thành viên Ban Điều Hành  Đại diện Bộ phận Chất lượng
 Bà Nguyễn Thị Hương  Thành viên Ban Điều Hành  Đại diện Bộ phận Tài chính - Kế toán
 Bà Nguyễn Thị Hường  Thành viên Ban Điều Hành  Đại diện Bộ phận Sales & Marketing