Nắp lon
202 SOT (Trắng/ Vàng)
202 SOT (CDL) (Trắng/ Vàng)
206 SOT (Trắng/ Vàng)