Lịch sử hình thành

2006

★ Thành lập Công ty

2013

★ Đầu tư dây chuyền sản xuất thân lon thứ 2

2014

◆ Tập đoàn Showa Denko mua lại

◆ Đổi tên thành Công ty cổ phần Hanacans

2015

 

★ Đầu tư dây chuyền sản xuất nắp lon

◆ Hanacans đạt được Chứng nhận hệ thống an toàn thực phẩm FSSC

◆ Hanacans đạt được chứng chỉ Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001

◆ Hanacans đạt được chứng chỉ Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001

2016

◆ Hanacans đạt được các Nguyên tắc Hướng dẫn Nhà cung cấp (SGP) của Công ty Coca-Cola

2017

★ Thành lập chi chánh Quảng Nam