ISO 9001

Hanacans đạt được Chứng chỉ Hệ thống Quản lý Chất lượng vào ngày 25 tháng 7 năm 2018