ISO 14001

Hanacans đạt được Chứng chỉ Hệ thống Quản lý Môi trường vào ngày 05 tháng 10 năm 2018