FSSC

FSSC

08:33 - 16/03/2018

Hanacans đạt được Chứng chỉ Hệ thống An toàn Thực phẩm cho nhà máy Bắc Ninh và nhà máy Quảng Nam

ISO 14001
ISO 9001

Hanacans đạt được Chứng chỉ Hệ thống An toàn Thực phẩm vào ngày 14 tháng 8 năm 2018 tại nhà máy Bắc Ninh.

 

Hanacans đạt được Chứng chỉ Hệ thống An toàn Thực phẩm vào ngày 10 tháng 8 năm 2018 tại nhà máy Quảng Nam.